ด่วนรับสมัครเยาวชน อายุ 8-12ปีเข้าค่ายเยาวชนฤดร้อนในวันที่ 19- 23เมษายน2552รับสมัครแค่ 20 ท่านเท่านั้น

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประวัติห้องสมุด1. วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี สร้างขึ้นในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลที่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชานุญาติให้ดำเนินการจัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองแนวทางพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชนและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2537 เป็นอันดับที่ 45 ของประเทศ
วิสัยทัศน์
ห้องสมุดประชาชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
พันธกิจ
1.พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
2.พัฒนาห้องสมุดโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ
3.พัฒนาห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในชุมชน

เป้าหมาย
1. ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร
2. ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
3. ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถานศึกษา

2. ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 415 ตารางเมตร ขนาดที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา
3. ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 15 ปี
4. จำนวนสมาชิกห้องสมุดปีงบประมาณ 2552 ( 1 ตุลาคม 2551– 30 กันยายน 2552) มีทั้งหมด 1,848 คน
5. จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวันในปีงบประมาณ 2552 เท่ากับ 235 คน